Medezeggenschapsraad

De MR houdt toezicht op het beleid van school en bestuur en bestaat uit 2
personeelsleden en 2 ouder(s)/verzorger(s) van de Savioschool. Indien nodig
zijn er elk jaar vòòr 1 oktober MR-verkiezingen. De leden nemen zitting voor
een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar. De oudergeleding heeft op
bepaalde gebieden advies- dan wel instemmingsrecht. U kunt altijd met
vragen bij de leden van de MR terecht. De namen vindt u achter in de
schoolgids. Daarnaast besteaat er de GMR. Deze bestaat uit
afgevaardigden van alle scholen die aangesloten zijn bij ons bestuur.

 

Stukken MR:

Jaarverslag 2022-2023

Notulen 07-06-2023

Jaarverslag 2021-2022

Notulen 19-10-2022